مدرنترین پرورشگاه کوران

عنوانمدرنترین پرورشگاه کوران
گونهمقاله
ناشرکوشش
سال تولد۱۳۴۲
تاریخ نشر

دوشنبه ۳۰اردیبهشت ۱۳۴۲

شماره

س۴۳ ش۴۳ (۹۸۰۷)

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲
موضوعآموزش و پرورش کودکان استثنایی, کوشش, مدرسه نابینایان هامبورگ, مقاله
متن کامل

گزارشی از برنامه ها و مشکلات کودکان نابینای مدرسه ی نابینایان هامبورگ.Running sport media | Nike