مدرسه و تغییرات اجتماعی

عنوانمدرسه و تغییرات اجتماعی
گونهمقاله
نویسندگانشعاری نژاد, علی اکبر
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۵۴
تاریخ نشر

فروردین ۱۳۵۴

شماره

دوره۴۴ ش۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۳۹۶-۴۰۴
موضوعشعاری نژاد، علی اکبر, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

در این مقاله ابتدا به مسئله تغییر و تحول در جامعه پرداخته ودر مورد فلسفه آموزش وپرورش مطالبی آورده است و سپس مسئله تغییر و تعارض در جهان معاصر پرداخته ودر مورد تغییراتی که براثر اختراعات و اکتشافات به وجود می‌آید توضیح داده است در ادامه نیز به این موضوع اشاره شده که بین این تغییرات و تعارض‌ها ما باید به این موضوع بیاندیشیم که کودکان خود را چگونه تربیت کنیم در مقابل این تغییرات سریع و اجتماعی به مسئولیت را برای آموزش وپرورش تعیین کرده است . همچنین راجع‌به تغییرات فرهنگی و مفهوم تربیتی آن توضیح داده و مهمترین عواملی که در پیدایش این تغییرات نقش دارند را بیان کرده است.latest Running Sneakers | Nike SB