مدرسه مخلوق زنگی و برای زندگی

عنوانمدرسه مخلوق زنگی و برای زندگی
گونهمقاله
نویسندگانمحمد, آشنا،
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

آبان و آذر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۵ (مهر ۱۳۳۰): [۱۷]_۲۲؛ ش۶و۷

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴۱-۴۸
موضوعآشنا، محمد, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

ضمن معرفی مدرسه‌ای که دکرولی در سال ۱۹۰۷ بنام ارمیتاژ تأسیس کرد و مبنای آن را تعلیم وتربیت جدید نهاده بود فعالیت های وی را در زمینه تربیت و تعلیم کودکان غیرعادی شرح داده وی مدام مراقب این کودکان بوده و همه شب با همکاران دربارة آنها تبادل نظر می‌کرده و کودکان را در کارها آزاد می‌گذاشت وی معتقد است که مدرسه مخلوق زندگی و برای زندگی است و او برای نخستین بار اصطلاح عمل ترکیبی را برای آن استعداد ذهن که چیزی را یک جا و بدون توجه به اجزاء مرکب کننده این درمی‌یابد وضع نمود وثابت کرد که برخلاف آنچه پیشینیان می‌پنداشتند ، ذهن کودک صورت ساده و مقدماتی یک آدم بزرگ نیست که بنا به رأی آنان هنوز رشد نگرفته باشدbest Running shoes | 『アディダス』に分類された記事一覧