مدرسه زندان نیست

عنوانمدرسه زندان نیست
گونهمقاله
نویسندگانخردپیر, محمد علی
ناشرماهنامه آموزش و پرورش
سال تولد۱۳۳۰
تاریخ نشر

تیر ۱۳۳۰

شماره

دوره۲۵ ش۲

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۲۰-۲۳
موضوعخردپیر، محمد علی, ماهنامه آموزش و پرورش, مقاله
متن کامل

ضمن مثالی از دانش‌آموزی که از درس خواندن بسیار در مدرسه و خانه بیزار شده و کار در بیرون را ترجیح می‌دهد ، روش آموزش وپرورش نو را مورد انتقاد قرار داده و بیان داشته که این روش تدریس که از طرفی با دانش‌آموزان مهربانند و از طرف دیگر تکالیف شاقی به دانش‌آموزان تحمیل می‌کنند به هیچ وجه بکار زندگی آنها نمی‌خورد و بطور کلی جنبه نظری کتب دبستانی بر جنبة عملی آن می‌چربد .short url link | Air Jordan Release Dates 2020