مدرسه زردشتیان یزد

مدرسه زردشتیان یزد
عنوانمدرسه زردشتیان یزد
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سیاه و سفید

موضوعپسران, عکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه زردشتیان, مدرسه مختلط
منابع

افشار، ایرج. گنجینه عکسهای ایران: همراه با تاریخچه ورود عکاسی به ایران. تهران: نشر فرهنگ ایران، ۱۳۷۱. ص ۳۱۵

متن کامل

آموزگاران و دانش آموزان مدرسه زردشتیان یزد دوران مشروطه