مدرسه دخترانه یهودی

عنوانمدرسه دخترانه یهودی
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه دخترانه
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل
مدرسه دخترانه یهودی