مدرسه اتحاد (آلیانس)، اصفهان

مدرسه اتحاد (آلیانس)، اصفهان
عنوانمدرسه اتحاد (آلیانس)، اصفهان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۱۹
تاریخ نشر

۱۹۴۰= (۱۳۱۹)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اتحاد, مدرسه اقلیت هتی دینی, مدرسه پسرانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل