مدرسه‌ی پسرانه‌ی یهودیان، تهران

مدرسه‌ی پسرانه‌ی یهودیان، تهران
عنوانمدرسه‌ی پسرانه‌ی یهودیان، تهران
گونهعکس
سال انتشار۱۳۴۶
تاریخ نشر

۱۹۶۷= (۱۳۴۶)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه پسرانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل