مدرسه‌ی پسرانه، فارغ التحصیلان و معلمشان، کاشان

عنوانمدرسه‌ی پسرانه، فارغ التحصیلان و معلمشان، کاشان
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۹۳۰= (۱۳۰۹)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه پسرانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل
مدرسه‌ی پسرانه، فارغ التحصیلان و معلمشان، کاشان