مدرسه‌ی میسیونرهای اصفهان

مدرسه‌ی میسیونرهای اصفهان
عنوانمدرسه‌ی میسیونرهای اصفهان
گونهعکس
عکاسهولستر, ارنست
تاریخ تولد - وفات

۱۲۱۴- ۱۲۹۰

سال انتشار۱۲۷۳
تاریخ نشر

آوريل ۱۸۹۴= (۱۲۷۳)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوعارنست هولستر, عکس
منابع

هولتسر، ارنست. ايران در يكصد و سيزده سال پيش، ۱۳۵۵.

متن کامل