مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود

مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
عنوانمدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
گونهعکس
متن کامل

از راست محمد علی جدیدالاسلام (معلم)، افخم محمدی خوجین (مدیر)