مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود

مدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
عنوانمدرسه‌ی روستای دیزج علیقلی بیک هشترود
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۲
تاریخ نشر

۱۳۵۲

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه پسران
منابع

آرشيو موسسه پژوهشي تاريخ ادبيات كودكان

متن کامل

از راست محمد علی جدیدالاسلام (معلم)، افخم محمدی خوجین (مدیر)Sneakers StoreNike