مدرسه‌ی دخترانه، یزد

مدرسه‌ی دخترانه، یزد
عنوانمدرسه‌ی دخترانه، یزد
گونهعکس
سال انتشار۱۳۰۹
تاریخ نشر

۱۹۳۰= (۱۳۰۹)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه‌ی دخترانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل