مدرسه‌ی دخترانه، سنندج

مدرسه‌ی دخترانه، سنندج
عنوانمدرسه‌ی دخترانه، سنندج
گونهعکس
سال انتشار۱۳۵۴
تاریخ نشر

۱۹۷۵= (۱۳۵۴)

وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه‌ی دخترانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل