مدرسه‌ی دخترانه، آقا یاقوتی، مدیر مدرسه

مدرسه‌ی دخترانه، آقا یاقوتی، مدیر مدرسه
عنوانمدرسه‌ی دخترانه، آقا یاقوتی، مدیر مدرسه
گونهعکس
سال انتشارنوشته شده
وضعیت رنگ

سياه و سفيد

موضوععکس, مدرسه اقلیت های دینی, مدرسه‌ دخترانه
منابع

Sarshar, Human.‎ Esther's Children: A Portrait of Iranian Jews.‎ 2002

متن کامل