متحدالمآل

عنوانمتحدالمآل
گونهسند
شماره دسترسی۶۳۸۱ت
فرستندهمستظرفه, وزیر معارف
گیرندهدبستان,
محل نگهداریسازمان اسناد وکتابخانه ملی ایران
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۱۴مهر ۱۳۱۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعدبستان, سند, منابع نوشتاری, وزیر معارف واوقاف وصنایع مستظرفه
متن کامل

ابلاغیه استفاده از کتاب دستورتعلیم الفبانوشته جبار باغچه بان به وسیله آموزگاران .