متحدالمآل: بخشنامه روز درختکاری

عنوانمتحدالمآل: بخشنامه روز درختکاری
گونهسند
شماره دسترسی۳۳ت
فرستندهاداره تعلیمات,
محل نگهداریس‍ازم‍ان‌ اس‍ن‍اد و کتابخانه م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌
سال انتشار۱۳۱۴
تاریخ نشر

۴ بهمن ۱۳۱۴

زبان انتشارفارسی
تعداد صفحه۱ص
موضوعاداره تعلیمات, روز درختکاری, سند, منابع نوشتاری
متن کامل

بخشنامه انتخاب روز پانزدهم اسفند برای روز درختکاری به وسیله وزیر م‍ع‍ارف‌ و اوق‍اف‌ و ص‍ن‍ایع‌ م‍س‍ت‍ظرف‍ه و ارائه دستورالعمل برای برگزاری آن روز‌.Best Authentic Sneakers | Nike