ماهی سیاه کوچولو (۱۱)

عنوانماهی سیاه کوچولو (۱۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمثقالی, فرشید
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٢-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢

شماره صفحهص١١
وضعیت رنگ

چاپ دستی(لینو/کنده کاری)

موضوعافسانه ها وقصه های ایرانی, تصویر, تصویر کتاب, صمد بهرنگی, فرشید مثقالی, فرشید مثقالى, کتاب تصویری, ماهی سیاه کوچولو, ماهی سیاه کوچولو (کتاب), منابع دیداری
متن کامل
ماهی سیاه کوچولو (۱۱)