مارتین در چهار فصل(۴)

مارتین در چهار فصل(۴)
عنوانمارتین در چهار فصل(۴)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمارلیه, مارسل
تاریخ تولد - وفات

١٩٣٠-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٩

شماره صفحهص [٤]
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, راسل مارلیه, کتاب مصور, مارتین در چهار فصل, منابع دیداری
متن کامل