مارتین در سفر (۳)

عنوانمارتین در سفر (۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرمارلیه, مارسل
تاریخ تولد - وفات

١٩٣٠-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٢

شماره صفحهص ٣
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعتصویر, تصویر کتاب, راسل مارلیه, کتاب مصور, مارتین در سفر, منابع دیداری
متن کامل
مارتین در سفر (۳)