مادربزرگ هم روزی بچه بود(۲۹)

عنوانمادربزرگ هم روزی بچه بود(۲۹)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرربر, لازلو
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٤

وضعیت رنگ

نقاشی(مداد رنگی و قلم ) و عکس

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, لازلو ربر‌, مادربزرگ هم روزی بچه بود, منابع دیداری
متن کامل
مادربزرگ هم روزی بچه بود(۲۹)