لیو و تندر زرد(۸)

عنوانلیو و تندر زرد(۸)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرجوتر, کارول
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۶

شماره صفحهص۸
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ )

موضوعآبرنک, تصویر, تصویر کتاب, کارول جوتر, کتاب مصور, لیو و تندر زرد, منابع دیداری
متن کامل
لیو و تندر زرد(۸)