لایحه قانونی شورای عالی فرهنگ - ماده ۸

عنوانلایحه قانونی شورای عالی فرهنگ - ماده ۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل دوم_ وظايف
سال تولد۱۳۳۱
تاریخ نشر

۱۸/۱۰/۱۳۳۱

منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

وظایف شورای عالی فرهنگ بقرار ذیل است:
۱_ تصویب اساسنامه های مدارس و برنامه های تحصیلی اعم از مدارس دولتی و اختصاصی و ملی و تصویب ائین نامه ها وطرحهائی که برای اصلاح تعلیمات تهیه میشود.
۲_ تصویب سازمان وزارت فرهنگ
۳_ تصویب اجازه تاسیس هرگونه کودکستان و آموزشگاه تا حد و متوسطه و یا الغاء اجازه نامه تاسیس آنها و تعیین شرایط کسانی که این آموزشگاه ها را اداره یا در آنها تدریس می نمایند.
همچنین تطبیق ارزش تحصیلی گواهینامه و دانشنامه های آنها با گواهی نامه ها و دانشنامه هائی که از طرف وزارت فرهنگ رسما شناخته شده است.
۴_ تطبیق کتبی که باید مدارس تدریس شود بابرنامه رسمی و اجازه تدریس آنها در مدارس و انتخاب کسانیکه تالیف با ترجمه و تصحیح کتب علمی و فنی از طرف وزارت فرهنگ بآنان واگذار میوشد و اظهار نظر در مواردیکه تالیف یا ترجمه ای از طرف وزارت فرهنگ بمسابقه گذارده میشود.
۵_ اظهارنامه در شایستگی علمی متخصصین خارجی که برای خدمت در وزارت فرهنگ یا امور آموزشی در نظر گرفته میشود و تشخیص لزوم استخدام آنها قبل از پیشنهاد وزارت فرهنگ بمجلس شورای ملی و تایید شایستگی وابستگاه فرهنگی ایران و نمایندگی که باید از طرف وزارت فرهنگ بسازمانها و کنگره ها و کنفرانسهای علمی و بین المللی اعزام شوند و همچنین تعیین شرایط اعزام معلمین و محصلینی که از طرف دولت برای انجام مطالعات و تکمیل تحصیلات یا بتقاضای کشورهای بیگانه بخارجه فرستاده میشوند و تصویب شرایط اعطای امتیازات خاص (مانند ارز دولتی) بمحصلین آزاد.
۶_ رسیدگی بمدارک تحصیلی اشخاصی که در خارجه تحصیل کرده اند و تطبیق ارزش آنها بامدارک داخلی آئین نامه مخصوص تا حدود متوسطه و یامعدل متوسطه
۷_ تشویق و تکریم دانشمندان و متخصصین کشور و جستجو و پیشنهاد تدابیر علمی برای تسهیل خدمت و توفیق صاحبان استعداد در تحقیقات و تتبعات مفیده.
۸_ اجازه تاسیس انجمنهای فرهنگی و تصویب اساسنامه های آنها درمورد انمنهای روابط فرهنگی ایران با کشورهای بیگانه جلب نظر و موافقت قبلی وزارت امور خارجه و تصویب هیئت دولت ضروری است.
۹_ اتخاذ تصمیم نهائی درباره اعطای نشانها و مدلهای فرهنگی که از طرف وزارت فرهنگ پیشنهاد میشود مطابق آئین نامه مخصوص
۱۰_ اظهار نظر و اشتراک مساعی در هر امر فرهنگی دیگر که وزارت فرهنگ ارجاع نماید.

دسته و برچسب: