لئونارد دو داوینچی (۱۱)

لئونارد دو داوینچی (۱۱)
عنوانلئونارد دو داوینچی (۱۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥١

شماره صفحهص١١
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, کتاب مصور, لئونارد دو داوینچی, منابع دیداری
متن کامل