ق‍ص‍ه‌ ص‍دف‌ ن‍وران‍ی‌(۱۳)

عنوانق‍ص‍ه‌ ص‍دف‌ ن‍وران‍ی‌(۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۷

شماره صفحهص۱۳
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, طراحی, قصه صدف نورانی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
ق‍ص‍ه‌ ص‍دف‌ ن‍وران‍ی‌(۱۳)