ق‍ص‍ه‌‌ ه‍‍ا و م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا

عنوانق‍ص‍ه‌‌ ه‍‍ا و م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا
گونهکتاب
شماره دسترسی٢٠٥ک
پدیدآورندگانآذریزدی, مهدی
تاریخ تولد - وفات

۱۳۰٠-

پدیدآورندگان همکارتجویدی, محمد
عنوان فرعین‍م‍ون‍ه ‌‌ه‍‍ای‍‍ی‌ ‌از م‍ث‍ل‌‌ ه‍‍ا‌ی‌ ق‍ص‍ه‌ د‌ار
ناشر‌اش‍رف‍‍ی‌
مکان انتشارت‍‍ه‍ر‌ان‌
سال انتشار۱۳۵۰
تعداد صفحه۸۰ص‌
اندازه۱۴*۲۱س.م
پدیدآورندگان

ن‍گ‍‍ارش‌ م‍‍ه‍د‌ی‌ ‌آذری‍زد‌ی‌؛ طرح‌ ج‍ل‍د و ت‍ص‍‍اوی‍ر ‌از م‍ح‍م‍د ت‍ج‍وی‍د‌ی‌

موضوعادبیات تالیف, اشرفی, حکایت, ضرب المثل, کتاب, مجموعه ها, م‍ح‍م‍د ت‍ج‍وی‍د‌ی‌, م‍‍ه‍د‌ی‌ ‌آذری‍زد‌ی‌, م‍‍ه‍د‌ی ‌‌آذری‍زد‌ی‌
گروه سنی(ج - ه)
وضعیت رنگ

م‍ص‍ور، نقاشی(س‍ی‍‍اه‌ و س‍ف‍ی‍د)

بهاء

۳۰ ریال

عنوان کوتاهق‍ص‍ه‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ت‍‍ازه‌ ‌از ک‍ت‍‍اب‍‍ه‍‍ا‌ی‌ ک‍‍ه‍ن‌ ب‍ر‌ا‌ی‌ک‍ودک‍‍ان‌؛ ۷
نوبت چاپچ‍‍اپ‌ ‌اول‌: ۱۳۴۶، چ‍‍اپ‌ دوم‌ ۱۳۵۰
متن کامل

مجموعه ی ۱۸ ضرب‏المثل به همراه داستان های شان، شامل: فوت کاسه گرى؛ یک کلاغ و چهل کلاغ ؛ از این ستون به آن ستون فرج است؛ و... کاربرد ضرب‏المثل ها و داستان آن ها)bridge media | Autres