قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی - ماده ۷۴۵

عنوانقوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی - ماده ۷۴۵
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۲۹۰
تاریخ نشر

۱۹ ذي القعده ۱۳۲۹ ق.= (۱۲۹۰)

موضوعحقوق کودک, قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی
متن کامل

در مورد ماده ( ۷۴۳ - هر گاه مدیون قادر بر ادای دین باشد ولی امتناع از ادای آن نماید و استیفای دین از مال او ممکن نباشد محکمه به تقاضای داین حکم حبس او را تا زمانی که ادای دین نماید خواهد داد.) که حبس اسباب وصول دین است اشخاص مفصله حبس نمی شوند: (۱) صغار و مجانین و اشخاصی که بیش از هفتاد سال دارند (۲) زنان حامله یا زنانی که از وضع حملشان چهل روز نگذشته است . (۳) اولیای اطفال در صورتی که آنها به واسطه توقیف والدین بی معاش بمانند. (۴) مریض در صورتی که طبیب حرکت یا توقیف مریض را مضر بداند.