قطعنامه

عنوانقطعنامه
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰ن ا
ناشرکارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

شهریور ماه ۱۳۵۱

شماره

دوره پنجم ش ۶

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۴
موضوعسمینار کتابداران شهرستان های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سومین: ۱۳۵۱: تهران), قطعنامه ها, کارنامه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان, مقاله
متن کامل

متن قطعنامه ی کتابداران شهرستانها در پایان سومین سمینار کتابداران شهرستان های کانون پرروش فکری کودکان و نوجوانان.Sports News | Air Jordan Release Dates 2020