قصه ی توپک قرمز(۲۱)

عنوانقصه ی توپک قرمز(۲۱)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرآیدین,
سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

۱۳۵۱

شماره صفحهص۲۱
وضعیت رنگ

نقاشی ( آبرنگ و مداد رنگی)

موضوعآبرنک, آیدین, تصویر, تصویر کتاب, قصه ی توپک قرمز, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
قصه ی توپک قرمز(۲۱)