قصه پهلوان ممولی و قصه علیمردانخان(۲۰)

عنوانقصه پهلوان ممولی و قصه علیمردانخان(۲۰)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرتجارتچی, جعفر
تاریخ تولد - وفات

۱۲۹۷-

سال انتشارنوشته شده
شماره صفحهص۲۰
وضعیت رنگ

نقاشی

موضوعتصویر, تصویر کتاب, جعفر تجارتچی, قصه پهلوان ممولی و قصه علیمردانخان, کارتونی, کتاب تصویری, منابع دیداری
متن کامل
قصه پهلوان ممولی و قصه علیمردانخان(۲۰)