قصه های داداشم (۱۳)

قصه های داداشم (۱۳)
عنوانقصه های داداشم (۱۳)
گونهتصویر کتاب نشریه
تصویرگرقاضی نور, قدسی
تاریخ تولد - وفات

١٣٢٥-

سال انتشارنوشته شده
تاریخ نشر

١٣٥٦

شماره صفحهص ١٣
وضعیت رنگ

طراحی(قلم )

موضوعتصویر, تصویر کتاب, قدسی قاضی نور, قصه های داداشم, منابع دیداری
متن کامل