قصه های ایرانی

عنوانقصه های ایرانی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰۴۵
ناشردر گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،
سال تولد۱۳۵۹
تاریخ نشر

۱۳۵۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. ۲۰-۲۱
موضوعامیر کبیر, امیرکبیر (ناشر), انجوی شیرازی، ابوالقاسم, گل به صنوبر چه كرد ؟ (كتاب), گل صنوبر چه کرد؟, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

معرفی جلد اول کتاب «قصه های ایرانی» اثر انجوی شیرازی که از سوی انتشارات امیرکبیر منتشر شده است و اشاره به ارزشمندی این کار.