قصه های ایرانی

عنوانقصه های ایرانی
گونهمقاله
شماره دسترسی۱۰۴۵
نویسندگانمجاهد, محمد حسن
ناشردر گل به صنوبر چه كرد؟، گردآوری و تألیف ابوالقاسم انجوی شیرازی، تهران: امیركبیر،
سال تولد۱۳۵۹
تاریخ نشر

۱۳۵۹

زبان انتشارفارسی
شماره صفحهص. ۱۹-۲۰
موضوعامیر کبیر, امیرکبیر (ناشر), انجوی شیرازی، ابوالقاسم, گل به صنوبر چه كرد ؟ (كتاب), گل صنوبر چه کرد؟, مجاهد، محمد حسن, مقاله, نقد و بررسی
متن کامل

بیان اهمیت و ارزش افسانه ها و قصه ها و خاستگاه اولیه ی آن ها و اشاره به آغازگران جمع آوری افسانه ها در ایران. سپس معرفی و بررسی کوتاه جلد اول «قصه های ایرانی» که گردآوری انجوی شیرازی است و از سوی انتشارات امیرکبیر، منتشر شده است.