قدرتی که کاغذ به روسا می دهد

عنوانقدرتی که کاغذ به روسا می دهد
گونهمقاله
نویسندگانیمینی شریف, عباس
تاریخ تولد - وفات

١٢٩٨- ١٣٦٨

ناشرکیهان
سال تولد۱۳۵۵
تاریخ نشر

دوشنبه ١٠ آبان ١٣٥٥

زبان انتشارفارسی
شماره صفحه۱۷
موضوعآموزشگاه ها, عباس یمینی شریف, کیهان, مقاله
متن کامل

نقدی بر شیوه های گزینش مدیران سازمان ها و ارائه ی راهکارهایی برای انتخاب بهترین مدیر به ویژه برای مراکز آموزشی و اداره ی یک مدرسه.Nike shoes | Nike sneakers