قانون گذرنامه - ماده ۲۲

عنوانقانون گذرنامه - ماده ۲۲
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۵۱
تاریخ نشر

۱۰/۱۲/۱۳۵۱

موضوعحقوق کودک, قانون گذرنامه
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

نام نوزادانی که از زنان ایرانی مقیم خارج هنگام توقف مادر در ایران متولد می شوند در گذرنامه مادر ثبت می شود و در این مورد نیازی به جلب موافقت پدر نیست و همچنین در مواردی که در خارج از ایران شوهر ایرانی در کشور محل تولد نوزاد حاضر نباشد.