قانون کار - ماده ۸

عنوانقانون کار - ماده ۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

۲۸/۰۲/۱۳۲۵

موضوعحقوق کودک, قانون کار
منابع

اداره كل كار

متن کامل

به کار گماشتن اطفالی که سن آنها کمتر از ۱۲ سال تمام باشد مجاز نیست مگر در موارد کارآموزی که در آئین نامه پیش بینی خواهد شد و در هر صورت سن آنها نبایستی کمتر از ده سال تمام و مدت کار روزانه از ۶ ساعت تجاوز نماید.

دسته و برچسب: