قانون کار - ماده ۱۳

عنوانقانون کار - ماده ۱۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

۲۸/۰۲/۱۳۲۵

موضوعحقوق کودک, قانون کار
منابع

اداره كل كار

متن کامل

کارهای سخت و خطرناک مطابق آئین نامه اداره کل کار که به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید تعیین می گردد.

دسته و برچسب: