قانون کار - ماده ۱۲

عنوانقانون کار - ماده ۱۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - شرايط كار زنان و كودكان
سال تولد۱۳۲۵
تاریخ نشر

۲۸/۰۲/۱۳۲۵

موضوعحقوق کودک, قانون کار
منابع

اداره كل كار

متن کامل

کارکردن زنان باردار ۶ هفته قبل از وضع حمل و ۶ هفته بعد از آن ممنوع است.

دسته و برچسب: