قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۳۲ -

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۳۲ -
گونهحقوق کودک
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

کسانی که اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام را به ارتکاب جرم تحریک نمایند به مجازاتی که در قانون کیفر عمومی برای مجرم اصلی مقرر است محکوم می شوند.