قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۳۱

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۳۱
گونهحقوق کودک
متن کامل

در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل می گردد مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ قانون کیفر عمومی لغو می شود.