قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۳

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل اول - تشكيلات و صلاحيت
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در مورد جنایات دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور از بین کارمندان قضایی بازنشسته یا فرهنگی (استاد - مدیر - دبیر - آموزگار) یا اداری یا معتمدین محل که در این قبیل امور علاقه و بصیرت داشته باشند تشکیل می‌گردد و رای دو نفر مزبور مشورتی خواهد بود.