قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۸

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - كانون اصلاح و تربيت
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

از تاریخ اجرای این قانون دارالتادیب های موجود در مملکت به تمام لوازم آن در اختیار وزارت دادگستری قرار خواهد گرفت .