قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۳

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۳
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - كانون اصلاح و تربيت
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

کانون اصلاح و تربیت شامل سه قسمت خواهد بود:
اول - قسمت نگاهداری موقت .
دو - قسمت اصلاح و تربیت .
سوم - زندان .
اطفالی که هنوز درباره آنان از طرف دادگاه تصمیمی اتخاذ نشده به قسمت اول اعزام خواهند گردید و اطفالی که در مورد آنان تصمیم اعزام به کانون اصلاح و تربیت اتخاذ شود بر حسب مورد به قسمت دوم یا سوم اعزام خواهند گردید و در هر قسمت نگاهداری دختران از محل پسران مجزی خواهد بود.