قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۲

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۲
گونهحقوق کودک
متن کامل

در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرا این قانون تاسیس می نماید.