قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۲

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل چهارم - كانون اصلاح و تربيت
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در مقر هر دادگاه اطفال وزارت دادگستری یک کانون اصلاح و تربیت برای اجرا این قانون تاسیس می نماید.