قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۰

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲۰
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم - تصميمات
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در مورد جنایاتی که مجازات آن اعدام یا حبس موبد است طفل در قسمت نگاهداری موقت توقیف خواهد شد کیفیت توقیف در آیین نامه وزارت دادگستری معین خواهد شد.