قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل اول - تشكيلات و صلاحيت
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

قضات دادگاه اطفال را وزارت دادگستری از بین قضاتی که صلاحیت آنان را برای این امر با رعایت سن و سوابق خدمت و جهات دیگر محرز بداند انتخاب خواهد کرد قضات مزبور از لحاظ قوانین استخدامی در ردیف روسا شعب دادگاه شهرستان هر حوزه خواهند بود.