قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۸

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۸
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل سوم - تصميمات
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در مورد اطفالی که بیش از ۱۲ سال تمام و تا ۱۸ سال تمام دارند هر گاه مرتکب جرمی شوند بر حسب مورد تصمیمات زیر اتخاذ خواهد گردید:
۱ - تسلیم به اولیا یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل .
۲ - سرزنش و نصیحت به وسیله قاضی دادگاه .
۳ - اعزام به کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال .
۴ - اعزام به زندان کانون اصلاح و تربیت در مورد اطفالی که سن آنان بیش از پانزده سال تمام است از شش ماه تا پنج سال .