قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۶

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۶
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل دوم - آيين دادرسي
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست .