قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۶

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۶
گونهحقوق کودک
متن کامل

رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست .