قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۵

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۵
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل دوم - آيين دادرسي
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

تصمیمات دادگاه اطفال در مورد بند یک ماده ۱۷ و بند یک و دو ماده ۱۸ قطعی است و در مورد بند ۲ ماده ۱۷ و بند ۳ ماده ۱۸ فقط قابل پژوهش است و در مورد بند ۴ ماده ۱۸ قابل پژوهش و فرجام است و تقاضای پژوهش یا فرجام ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ حکم از طرف سرپرست قانونی طفل یا دادستان به عمل خواهد آمد.