قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۲

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۲
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل دوم - آيين دادرسي
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

دادگاه اطفال به دادخواست مدعی خصوصی طبق مقررات قانونی رسیدگی کرده و حکم صادر می نماید در موقع رسیدگی حضور طفل در دادگاه ضروری نیست .