قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۲

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱۲
گونهحقوق کودک
متن کامل

دادگاه اطفال به دادخواست مدعی خصوصی طبق مقررات قانونی رسیدگی کرده و حکم صادر می نماید در موقع رسیدگی حضور طفل در دادگاه ضروری نیست .