قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱

عنوانقانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار - ماده ۱
گونهحقوق کودک
عنوان فرعیفصل اول - تشكيلات و صلاحيت
سال تولد۱۳۳۸
تاریخ نشر

۲۷/۰۷/۱۳۳۸

موضوعحقوق کودک, قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار
منابع

مجلس شوراي ملي

متن کامل

در حوزه هر دادگاه شهرستان یک یا چند دادگاه اطفال تشکیل خواهد شد و تا وقتی که دادگاه اطفال تشکیل نشده به جرایم اطفال در دادگاه جنحه طبق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد ولی در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت به ترتیب مقرر در فصل چهارم این قانون تشکیل نگردیده طبق مجازات عمومی تعیین کیفر خواهد شد.